Doorlopende opdrachtvoorwaarden professionele energieprestatie Woningen, vastgesteld en beheerd bij EP Direct B.V.

Bedrijfsnaam EP bedrijf: EP Direct B.V.
Adres: Hogelandseweg 2
Postcode en vestigingsplaats: 4364 SB Grijpskerke
Emailadres: imar.berdik@epdirect.nl
Telefoonnummer: 06-51233239
KVK-nummer: 80948405.

hierna te noemen ‘ Energie Prestatiebedrijf’,

zijn overeengekomen dat de opdrachtgever aan het Energie Prestatiebedrijf een opdracht voor een professionele Energieprestatiedienst, hierna te noemen ‘de Energie Prestatieopdracht’, verstrekt welke door het Energie Prestatiebedrijf wordt aanvaard. De opdrachtgever en het Energie Prestatiebedrijf hebben de afspraken hieromtrent vastgelegd in deze opdrachtvoorwaarden.

De door het Energie Prestatiebedrijf aanvaarde Energie Prestatieopdracht zal in persoon uitgevoerd worden door één van de volgende EP-adviseurs, verbonden aan het Energie Prestatiebedrijf en geregistreerd bij QBis:

 • De heer I. Berdik, Energie Prestatie adviseur woningbouw en Utiliteit

hierna te noemen ‘de EP-adviseur’.

De opdrachtgever heeft de Energie Prestatieopdracht verstrekt op nog nader te bepalen datum 2021 . Het Energie Prestatiebedrijf heeft de Energie Prestatieopdracht aanvaard. De opdracht betreft de volgende onroerende zaak:
Conform aan te leveren planning, hierna te noemen ‘het object’.

De opdrachtgever en het Energie Prestatiebedrijf zijn de hierna volgende belangrijke aspecten van de uit te voeren Energie Prestatieopdracht overeengekomen:

1. Doel van de Energie Prestatieopdracht

Het doel van de Energie Prestatieopdracht is om inzicht te krijgen in de Energie prestatie van het vastgoedobject ten behoeve van:
Het verkrijgen van energielabel voor verkoop of verhuur vastgoedobject

2. Energieprestatiepeildatum

De Energieprestatiepeildatum waarop het EP rapport van de EP-adviseur is gebaseerd is vastgesteld tussen de opdrachtgever en het Energie Prestatiebedrijf op: nader te bepalen datum.

3. Type Energie Prestatierapport en afmelding

De opdrachtgever en het Energie Prestatiebedrijf zijn overeengekomen dat de meest recente methodiek Energieprestatie Woningen, vastgesteld en beheerd door het ISSO methode 82.2, wordt gebruikt.

Het Energie Prestatierapport wordt ter afmelding aangeboden te worden bij Bengcert BRL 9500U/W. Opdrachtgever gaat akkoord dat het vastgoedobject nogmaals bezocht moet worden door een externe auditor of een certificerende instelling. Opdrachtgever heeft het recht het volledige projectdossier op te vragen.

4. Beperkingen

Het Energie Prestatierapport is uitsluitend bestemd voor het in artikel 1 genoemd doel en de hiervoor genoemde opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever.

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van het Energie Prestatierapport.

De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming aan het Energie Prestatiebedrijf dat deze (de gegevens uit) het Energieprestatierapport inclusief de daarbij behorende bijlagen en het daarbij behorende Energieprestatiedossier met monitorbestand ter registratie of beschikking zal (laten) stellen aan:

 • het RVO (of door RVO aan te wijzen partijen) in het kader van:
  • het toezicht op een certificatie-instituut, indien er sprake is van een te certificeren rapport;
  • doorlopend toezicht op de EP-adviseur;
  • tuchtrecht;
 • het validatie-instituut, om validatie van het taxatierapport te bewerkstelligen, indien er sprake is van een te valideren rapport;
 • de kredietgever(s), dan wel het taxerende bedrijf voor het krediet;
 • de branche- of beroepsorganisatie waarbij de EP-adviseur is aangesloten, c.q. waarvan hij lid is, ten behoeve van onderzoek en statistiek.

5. Voorwaarden

Op deze Energie Prestatieopdracht zijn van toepassing:

 1. de meest recente versie van de DNR2011 standaarden’, waarin verhoudingen tussen adviseur en opdrachtgever worden aangegeven.
 2. de voorwaarden en beroeps-, ere- en gedragscode van de brancheorganisatie waarbij de EP-adviseur(s) is/zijn aangesloten.

6. Energieprestatie grondslag

Deze Energie Prestatieopdracht bevat de vaststelling van:

 1. De Energiebehoefte in KWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar (EP 1);
 2. Primair fossielbrandstofgebruik in KWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar (EP 2);
 3. Het aandeel hernieuwbare energie in % (EP 3).

7. Gebruik van het object

De opdrachtgever verklaart dat het object op dit moment: in gebruik is bij de eigenaar.

De opdrachtgever verklaart m.b.t. het object dat hij: de huidige eigenaar en bewoner is.

8. Verklaringen van de EP-adviseur

De EP-adviseur verklaart dat:

 • hij over voldoende kennis en kunde beschikt om het object te kunnen taxeren;
 • hij volledig objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom tot de energieprestatie zal komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en alle (schijn van) belangenverstrengeling zal tegengaan;
 • voor zover hem bekend bij de Energie Prestatieaanvraag of transactie geen bloed- of aanverwanten van de EP-adviseur zijn betrokken;
 • hij niet in dienstbetrekking staat tot de opdrachtgever of een aan hem gelieerde vennootschap en onafhankelijk is van de intermediaire partij die betrokken is bij het doel van de Energie Prestatie van het vastgoedobject.

9. Gegevensverstrekking door opdrachtgever

Door ondertekening van deze Energie Prestatieopdracht verklaart de opdrachtgever dat de door hem aangeleverde gegevens zoals naar zijn beste wetenschap volledig en juist zijn. Opdrachtgever stelt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen voor opnamedatum beschikbaar zoals:

 1. Documentatie aanvraag en verleende bouwvergunning van het vastgoedobject;
 2. Bouwkundige tekeningen met plattegronden, gevelaanzichten en dwarsdoorsnede;
 3. Detailtekeningen van bouwkundige constructies;
 4. Ontwerp en installatietekeningen, en inregelverklaringen voor verwarming, koeling en tapwater;
 5. Verzamellijsten met installaties voor verwarming, koeling en tapwater;
 6. Verzamellijsten met type kozijnen en soort beglazing;
 7. Verlichtingsplannen (niet voor woningen).

Opdrachtgever geeft het Energieprestatie bedrijf schriftelijk aan dat bepaalde informatie niet aangeleverd kan worden en is op de hoogte dat dit invloed kan hebben op de uitkomst van het energieprestatierapport en daarmee de uitkomst van het energielabel. Ontbrekende gegevens kunnen uiterlijk tot 5 werkdagen na opnamedatum aangeleverd worden.

10. Omvang recherche

Om tot een juiste taxatie te komen zal de EP-adviseur ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende Energieprestatie gebieden onderzoeken en mits van toepassing deze opnemen in het projectdossier.

Deze onderzoeksgebieden zijn:

 • Opname en schematisering van het vastgoedobject;
 • Algemene gegevens en thermische eigenschappen van de rekenzone;
 • Gegevens van ventilatie-, bevochtiging- (alleen utiliteit), en warm tapwatersystemen;
 • Gegevens van verlichtingsinstallaties (alleen utiliteit);
 • Gebouw gebonden energieproductie;
 • Beschaduwing;
 • Representiviteit.

Ten behoeve van de opname onderzoeksgebieden door het Energie Prestatiebedrijf is opdrachtgever geïnformeerd dat alle relevante ruimten binnen het vastgoedobject op datum opname bezocht moeten kunnen worden. Opdrachtgever is op de hoogte dat dit invloed kan hebben op de uitkomst van het energieprestatierapport en daarmee de uitkomst van het energielabel. Kosten voor herbezoek ruimten zijn voor rekening opdrachtgever. Het geen toegang verkrijgen tot een vastgoedobject ten behoeve van een controleonderzoek leidt tot verwijdering van het Energie prestatie rapport uit het landelijke gegevesbestand an geregistreerde energie prestatie rapporten bij het RVO.

11. Honorarium, bijkomende kosten en betalingsmoment

Het Energie Prestatiebedrijf en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat voor de te verrichten werkzaamheden een vergoeding door de opdrachtgever aan het Energie Prestatiebedrijf zal worden voldaan. Deze vergoeding is als volgt opgebouwd:

Kosten EP rapport:
Reis- en verblijfkosten:
Afmeldkosten: € 18,00
BTW:
———-
Totaal:

De facturatie zal tevens geschieden op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal deze vergoeding uiterlijk 14 dagen na het uitbrengen van het Energieprestatierapport betalen aan het Energie Prestatiebedrijf.

Met betrekking tot het intrekken of ontbinden van de Energie Prestatieopdracht door de opdrachtgever zijn partijen overeengekomen dat de opdrachtgever het volgende bedrag is verschuldigd: € nader te bepalen inclusief BTW.

De opdrachtgever is er mee bekend dat het verstrekken van de Energie Prestatieopdracht een ondeelbare prestatie inhoudt voor het Energie Prestatiebedrijf. Hieruit vloeit voort dat, indien het verstrekken van deze opdracht geschiedt door meer dan één persoon, de opdracht slechts door de opdrachtgevers gezamenlijk kan worden ingetrokken, behoudens afwijkende afspraken.

Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur aan het Energie Prestatiebedrijf. Deze betalingsverplichting blijft onverkort van kracht, ongeacht of het Energielabel voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

12. Overige bepalingen

AVG

Het Energie Prestatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het Energie Prestatierapport (daaronder ook begrepen het projectdossier) door het Energie Prestatiebedrijf en het eventuele certificatie en/of validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de gegevens omtrent het object inclusief Energie Prestatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Opdrachtgever is door ondertekening van deze opdracht hiermee akkoord.